[vc_row][vc_column][woodmart_title size=”large” woodmart_css_id=”5e470d89b79c3″ title=”ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР” title_width=”100″][vc_column_text text_larger=”no”]

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Латюк Валентин Володимирович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер 2 072 000 0000 034600, дата запису 11.01.2016 р., іменований надалі «Продавець», з однієї сторони, і

Фізична особа (кінцевий споживач), яка у відповідності до ч. 2 ст. 638 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати вартості Замовлення здійснює таким чином Акцепт Публічної оферти, викладеної у цьому Договорі та стає «Покупцем» Замовлення за Договором,

далі разом іменовані «Сторони»,

уклали даний Публічний договір купівлі продажу № 1-2019 від 15 лютого 2019 р.(далі — Договір) про наступне:

Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Продавця та Покупця.

Перед наданням запиту Продавцеві щодо купівлі Замовлення Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами виготовлення Замовлення та його продажу, доставки, вручення Покупцеві, зазначеними на Сайті Продавця. Якщо Покупець не згоден з такими умовами, — він не вправі надавати запит щодо Замовлення та акцептувати Публічну оферту, викладену в цьому Договорі.

Після здійснення оплати за Замовлення Покупець вважається ознайомленим з усіма умовами цього Договору та таким, що погоджується з усіма такими умовами, зобов’язується їх дотримуватись.

Договір укладається шляхом обрання Покупцем на Сайті Продавця Замовлення у відповідності з інструкціями, опублікованими на такому сайті та подальшої оплати Покупцем повної вартості такого Замовлення Продавцеві згідно умов Договору. Такі дії Покупця у їх сукупності вважаються прийняттям акцепту та всіх істотних умов Договору, без необхідності підписання його письмового примірника сторонами.

Цей Договір має повну юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України. Покупець несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформації, вказаної ним при здійсненні Акцепту Публічної оферти, що міститься в цьому Договорі.

Безумовний Акцепт умов цього Договору, який відповідно до ст. ст. 205, 638, 642 ЦК України свідчить про намір Покупця укласти цей Договір та одержати Замовлення на визначених Договором умовах, є вчиненням Покупцем конклюдентних дій, пов’язаних з оплатою Замовлення Продавцю.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

Публічна оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності до статті 641 Цивільного кодексу України з метою укласти між Продавцем та такою фізичною особою цей Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі.

Договір — цей Публічний договір купівлі-продажу № 1-2019 від 15 лютого 2019 р., укладений між Продавцем та Покупцем на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Покупцем її умов.

Акцепт — повна й безумовна згода Покупця на укладення цього Договору на умовах, визначених описуваною в ньому Публічною офертою. Акцепт здійснюється Покупцем шляхом надання ним Продавцеві запиту щодо можливості купівлі та відповідної такому запиту оплати Замовлення Покупцем Продавцеві.

Сайт Продавця — інтернет-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою та містить перелік товарів, доступних для купівлі у Продавця та умови їх купівлі.

Замовлення — товари, що розміщені в каталозі на Сайті Продавця, в тому числі, але не виключно — товари з нанесенням графічного контенту чи без такого нанесення, а також товари, що виникли в результаті нанесення Продавцем графічного контенту на одяг/текстильні вироби тощо, надані безпосередньо Покупцем, що підлягають продажу Покупцеві на умовах, визначених цим Договором.

Канали зв’язку Продавця — телефонні номери, адреси e-mail, Viber, Telegram, WhattsApp та/або інші канали зв’язку Покупця з Продавцем, що вказані Продавцем на сайті https://www.www.teeshirts.com.ua .

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України та ділової практики у сфері застосування цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві у вказані на Сайті Продавця строки Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти вказане Замовлення і сплатити за нього певну грошову суму (вартість Замовлення).

2.2. Найменування, перелік, кількість, вартість складових елементів Замовлення визначаються за результатами запиту Покупця, здійсненого ним в електронній формі на Сайті Продавця та/або іншими каналами зв’язку Продавця та є невід’ємними частинами цього Договору.

2.3. Покупець може у подальшому використовувати Замовлення у порядку, не забороненому цим Договором та чинним законодавством Україи.

2.4. Сторони домовились, що всі документи, що стосуються доставки Замовлення Продавцем Покупцю, які підписуються Сторонами та/або видаються однією Стороною іншій, видаються виключно в межах дії даного Договору та відносини між Сторонами, що виникають після підписання чи отримання відповідних документів регулюються даним Договором незалежно від того, чи містять ці документи посилання на цей Договір.

2.5. Дія цього Договору поширюється на територію України та інших країн (без обмежень) за принципом екстериторіальності мережі Інтернет.

2.6. У випадку необхідності Покупець може замовити у Продавця розробку макетів дизайну для нанесення на складові елементи Замовлення. Процес узгодження послуг з дизайну не входить до предмету даного Договору, може бути складовою частиною окремого Договору щодо надання послуг у сфері дизайну тощо.

3. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Доставка Замовлення здійснюється кур’єрськими та/або поштовими службами за узгодженням сторін. Продавець повинен забезпечити передання (вручення) Замовлення до відділення/кур’єра/кур’єрської служби/поштової служби у строк, визначений усною та або письмовою домовленістю сторін (з використанням Каналів зв’язку Продавця).

3.2. Право власності на Замовлення та ризики втрати, пошкодження Замовлення виникають у Покупця в момент передачі Продавцем Замовлення відділенню/кур’єру/кур’єрській службі/поштовій службі, що фіксується документом про приймання Замовлення такими відділеннями/кур’єрами/кур’єрськими службами/поштовими службами від Продавця. Сторони визнають, що такий документ є належним, єдиним та достатнім первинним документом, що підтверджує факт приймання-передачі Замовлення від Продавця Покупцеві.

3.3. Одержання Покупцем Замовлення у відділенні/кур’єра/кур’єрської службі/поштової службі здійснюється ним особисто у порядку, визначеному такими кур’єрською/поштовою службою.

3.4. Продавець зобов’язується поставити Замовлення у будь-якому разі не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту одержання Продавцем оплати його вартості від Покупця, крім випадків, коли інше прямо передбачено домовленістю сторін (з використанням Каналів зв’язку Продавця).

3.5. Дата, вказана у документі про приймання Замовлення відділенням/кур’єром/кур’єрською службою/поштовою службою від Продавця є датою поставки Товару.

3.6. Вартість доставки / повторної доставки / доставки у випадку заміни складу елементів Замовлення сплачуються Покупцем поштовій/кур’єрській службі.

4. ЯКІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Продавець несе відповідальність за неякісні елементи Замовлення перед Покупцем.

4.2. Складові елементи Замовлення мають бути придатні для мети, з якою складові елементи Замовлення такого роду звичайно використовуються, але, в будь-якому разі в межах функціонального призначення складових елементів Замовлення, передбачених його виробником (виготовлювачем).

4.3. У разі виявлення Покупцем неналежної якості складових елементів Замовлення протягом 3-х робочих днів з моменту його отримання, Покупець має право заявити Продавцю претензію з цього приводу.

4.4. У випадку, передбаченому п.4.3. цього Договору, у присутності Сторін складається відповідний Акт. Такий Акт є підставою для пред’явлення Покупцем Продавцеві вимог, зазначених у п. 4.5. цього Договору.

4.5. Покупець має право вимагати безоплатного усунення недоліків неякісних елементів Замовлення, а в разі неможливості такого усунення — вимагати заміни таких елементів.

4.6. Продавець, одержавши претензію, що подана Покупцем у порядку, передбаченому п.4.3 цього Договору, розглянувши (та, за наявності підстав для її законного задоволення, — задовольнивши її), зобов’язаний безоплатно усунути недоліки неякісного елементу Замовлення, а якщо це неможливо — замінити його на таку ж кількість якісних елементів Замовлення або запропонувати Покупцю елемент Замовлення зі схожими характеристиками (за його наявності).

4.7. Вартість складових елементів Замовлення для заміни, передбаченої п. 4.6. цього Договору повинна відповідати вартості неякісних елементів Замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Контролювати процес доставки Замовлення у строки, встановлені цим Договором (за трекінгом поштової/кур’єрської служби).

5.1.2. Контролювати якість та комплектність Замовлення, що доставляється за цим Договором (в момент приймання).

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі (на умовах 100% передоплати) оплатити Замовлення Продавцеві на умовах цього Договору.

5.2.2. Належним чином прийняти доставлене Замовлення та відповідний йому товарний чек та/або інший належний документ.

5.2.3. Особисто нести усю повноту відповідальності перед третіми особами, компетентними органами, установами, підприємствами за наявність авторських прав та інших прав інтелектуальної власності на будь-який унікальний контент (зображення, шрифти, елементи творів тощо), стосовно котрого Покупець звертається до Продавця з проханням його розміщення на складових елементах Замовлення (Продавець не несе перед Покупцем та/або третіми особами жодної відповідальності щодо такого контенту окрім відповідальності за якість друку такого контенту на складових елементах Замовлення).

5.3 Продавець має право:

5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за Замовлення (вартість Замовлення);

5.3.2. На дострокову доставку Замовлення Покупцю;

5.3.3. виконати свої обов’язки за цим Договором особисто або із залученням третіх осіб, підрядників, контрагентів тощо.

5.3.3. Відмовитися від виконання зобов’язань по доставці Замовлення Покупцеві та розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі будь-якого порушення Покупцем умов даного Договору та/або порушення Покупцем чинного законодавства України (що стосується взаємовідносин з Продавцем) та/або якщо Покупець (під час спілкування з Продавцем / кур’єрською службою / поштовою службою) перебуває у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння. У такому разі витрати Покупця, здійснені ним на виконання цього Договору Покупцеві не повертаються та вважаються сплаченим Покупцем Продавцеві штрафом (штрафними санкціями) за Договором.

5.3.4. Відмовитися від виконання зобов’язань по доставці Замовлення Покупцеві та розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі відсутності у Продавця об’єктивної (технічної, формальної, за медичними показниками здоров’я Продавця та/або його працівників (за наявності) тощо) можливості доставити Замовлення з об’єктивних причин, незалежних від волі Продавця. У такому разі витрати Покупця, здійснені ним на виконання цього Договору Покупцеві повертаються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.4. Продавець зобов’язаний:

6.4.1. Забезпечити доставку Покупцеві Замовлення у строки, визначені домовленістю Сторін (що була досягнута Сторонами з використанням ними Каналів зв’язку Продавця).

6.4.2. Забезпечити доставку Покупцеві Замовлення, якість якого відповідає умовам, встановленим Розділом 4 цього Договору.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Покупець сплачує 100 (сто) відсотків вартості Замовлення, обраного ним на Сайті Продавця та/або узгодженого з Продавцем іншим чином (з використанням Каналів зв’язку Продавця) у порядку повної передоплати, здійснивши переказ коштів на поточний банківський рахунок Продавця технічними та/або іншими засобами, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України — гривні.

6.3. Факт оплати Покупця за Договором вважається підтвердженим з моменту надходження грошових коштів у належному обсязі (у обсязі повної вартості Замовлення, послуг його доставки (за необхідності) на банківський рахунок Продавця.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Строк дії Договору визначається відрізком часу між Акцептом Покупця та передачею Замовлення Покупцеві (відділенню/кур’єру/кур’єрській службі/поштовій службі) або врученням його Покупцеві особисто. В частині проведення розрахунків Договір в будь-якому разі зберігає чинність до повного розрахунку Покупцем з Продавцем за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Покупцем зобов’язань, що передбачені цим Договором, Продавець має право призупинити виконання своїх обов’язків за Договором.

8.3. У випадку тривалого (понад 14 календарних днів) або повторного порушення Покупцем умов Договору, Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця.

8.4. Покупець, що не виконав умови даного Договору, зобов’язаний відшкодувати Продавцю збитки, понесені Продавцем у зв’язку з таким невиконанням.

8.5. Покупець зобов’язується використовувати Замовлення тільки у спосіб, що не порушує чинне законодавство. Покупець зобов’язується не переносити на Продавця відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Покупцем або третьою особою в ході використання Замовлення Покупцем. Продавець не несе відповідальності перед третіми особами у зв’язку з використанням Покупцем Замовлення.

8.6. Продавець не відповідає за зміст друкованих матеріалів, розміщених на складових елементах Замовлення Продавцем або третіми особами за замовленням Покупця згідно даного Договору. Покупець, замовляючи у Продавця розміщення друкованих матеріалів на елементах Замовлення, гарантує Продавцеві, що він (Покупець) має усю повноту авторських прав та інших прав інтелектуальної власності що використання таких матеріалів, несе повну відповідальність за візуальний вигляд Замовлення, контенту на Замовленні та готовий компенсуати Продавцеві будь-які збитки / штрафи /компенсації / інші витрати, що можуть виникнути у разі виявлення факту порушення авторських прав / прав інтелектуальної власності на контент, нанесений на Замовлення або його складові елементи.

8.7. Будь-яка відповідальність Продавця за Договором обмежується сумою одержаних ним від Покупця грошових коштів за цим Договором.

8.8. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем у випадку, якщо в момент вручення Замовлення Покупцеві або після цього Замовлення не відповідатиме суб’єктивним очікуванням Покупця.

8.9. У разі, якщо Замовлення або його окремі складові елементи не відповідають вимогам якості, комплектності, містять недоліки, Сторони користуються процедурами, визначеними Цивільним кодексом України та Законом України «Про захист прав споживачів» та умовами цього Договору у порядку, передбаченому Розділом 4 Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання докладати всіх необхідних та доцільних зусиль, спрямованих на те, щоб будь-які спори, що можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані мирним шляхом за результатами перемовин.

9.2. Покупець може звернутись до Продавця, використовуючи Канали зв’язку Продавця, вказані на Сайті Продавця. Звернення за такими каналами зв’язку не позбавляє Покупця права на звернення з письмовою претензією до Продавця у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.3. Претензії Покупця розглядаються у порядку, в строки та у відповідності до чинного законодавства України, цього Договору.

9.4. У випадку неможливості вирішити спір мирним шляхом, такий спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку та за підсудністю, що передбачені чинним законодавством України.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор — пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергопостачання та зв’язку, хакерські (у т.ч. DoS) атаки, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів, що унеможливлюють виконання цього Договору тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виникли після його укладення.

10.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів з початку дії таких обставин письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

10.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

10.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка ТПП України або іншого уповноваженого органу.

10.5. Виконання даного Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії форс-мажорних обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває довше 3-ох місяців — Продавець приймає рішення щодо його розірвання в односторонньому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Права та обов’язки Покупця за цим Договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу Продавця.

11.2. Положення Договору щодо вартості Замовлення та порядку розрахунків між Сторонами є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених законодавством, а також крім обсягу розголошення, що правомірно допускається Сторонами у зв’язку з публічною формою даного правочину.

11.3. У разі зміни місцезнаходження та/або інших реквізитів протягом дії даного Договору, Покупець повинен негайно повідомити про це Продавця. Продавець не несе відповідальності за втрату Замовлення, збільшення прогнозованих витрат на його доставку Покупцеві тощо у разі несвоєчасного повідомлення Покупцеві Продавцеві інформації, вказаної у даному пункті.

11.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами. Зміни і доповнення до даного договору також можуть бути здійснені Продавцем в односторонньому порядку шляхом опублікування нової редакції Публічного договору на Сайті Продавця. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

11.5. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність окремих положень Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому.

11.6. Договір укладений українською мовою у формі публічного договору. Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем Акцепту Публічної оферти та здійснення оплати згідно Розділу 6 Договору за Замовлення.

11.7. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі — Закон) Покупець, як суб’єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду на вчинення Продавцем, як володільцем бази персональних даних клієнтів, в тому числі, працівниками Продавця, третіми особами за його вказівкою відповідно до їхніх професійних чи службових, або трудових обов’язків, всіх дій, які відповідно до Закону є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. Метою обробки персональних даних Покупця за цим Договором є забезпечення реалізації відносин у сфері даного Договору.

11.8. Покупець надає згоду Продавцю на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів з метою забезпечення зазначеної мети обробки та здійснення розрахунків за Договором. Доступ до персональних даних Покупця, що включені до бази персональних даних клієнтів, третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України.

11.9. При укладенні цього Договору Покупець надає право Продавцю на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів. Покупець не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів, якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки та здійснення розрахунків за Договором. Ця згода надається на весь строк дії Договору.

11.10. Укладенням даного Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про мету, суб’єктів обробки його персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11.11. Покупець надає свою згоду на отримання рекламних та інших повідомлень від Продавця Каналами зв’язку Продавця. Такі повідомлення сторони не вважають спамом.

11.12. Продавець за Договором є платником єдиного податку за ставкою 5%, без ПДВ (3 група).

12. РЕКВІЗИТИ

ПРОДАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець Латюк Валентин Володимирович

код ЄДРПОУ 3459507711

Адреса реєстрації: 03164, м. Київ, просп. Палладіна, 23, кв. 4

Поштова адреса: 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 118

р/р 26002053147624 в АТ КБ”ПРИВАТБАНК”, МФО 321842

тел. +38 (063) 263 87 68

E-mail: info@www.teeshirts.com.ua

_________________ /ФОП Латюк В.В./

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]